Pretensiooni esitamise tingimused

1. Pretensiooni esitamise aeg on eraisikule 24 kuud alates toote üleandmisest. Tarbija võib lepingu rikkumisest tuleneva kaebuse esitada kauplejale mis tahes vormis ise või esindaja kaudu. Aero Motors OÜ müügipunkti ostudokumendil toodud aadressil või e-posti aadressil info@aeromotors.ee või helistades klienditeeninduse telefoninumbrile E-L 663 1060. Kaupleja kohustub tarbija kaebusele vastama samas vormis ja teavitama kaebuse võimalikust lahendusest 15 päeva jooksul.

2. Pretensiooni esitamise aluseks on ostu tõendav müügiarve.

3. Lõpptarbijale müügi puhul eeldatakse, et 6 kuu jooksul asja ostjale üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal ja seega kohustub kaupleja tõestama lepingutingimustele mittevastavuse olemasolu. Pärast 6 kuu möödumist on ostja kohustatud tõendama, et lepingutingimustele mittevastavus oli olemas kauba ostul.

4. Müüja ei vastuta toote lepingutingimustele mittevastavuse eest, kui ostja lepingu sõlmimisel asja lepingutingimustele mittevastavusest teadis või pidi teadma.

5. Tarbija peab teavitama asja lepingutingimustele mittevastavusest müüjale 2 kuu jooksul pärast mittevastavuse ilmnemist.

6. Kui toode ei vasta lepingutingimustele, võib ostja nõuda müüjalt toote parandamist või asendamist, kui see on võimalik ja ei põhjustata müüjale sellega võrreldes teiste õiguskaitsevahendite kasutamisega ebamõistlikke kulusid või ebamugavusi, arvestades muu hulgas asja väärtust, lepingutingimustele mittevastavuse olulisust ning ostja võimalust saada lepingutingimustele vastav toode oluliste ebamugavusteta mujalt. Müüja võib parandamise asemel asendada toote lepingutingimustele vastava tootega.

7. Kui müüja asendab puudusega toote lepingutingimustele vastava tootega, võib ta nõuda ostjalt puudusega toote tagastamist.

8. Müüja kannab toote parandamisega või asja asendamisega seotud kulud, eelkõige veo-, posti-, töö- ja materjalikulud.

9. Kui ostja nõuab õigustatult toote parandamist ja müüja ei tee seda mõistliku aja jooksul, võib ostja toote ise parandada või lasta seda teha ning nõuda müüjalt selleks tehtud mõistlike kulutuste hüvitamist.

10. Tarbijale müügi puhul loetakse müüja oluliseks lepingurikkumiseks ka toote parandamise või asendamisega ostjale põhjendamatute ebamugavuste tekitamist ja sel juhul ei pea ostja määrama müüjale tema kohustuste täitmiseks täiendavat tähtaega ning võib muu hulgas lepingust taganeda.

11. Kui kaupleja on keeldunud tarbija nõuet rahuldamast või tarbija ei ole nõus kaupleja pakutud lahendusega, võib tarbija esitada avalduse vaidluse lahendamiseks vaidluste kohtuvälise lahendamise üksusele, kelleks on Tarbijakaitseameti juures tegutsev tarbijavaidluste komisjon (Pronksi tn 12 Tallinn 10117, telefon 620 1707, info@tarbijakaitseamet.ee) või maakohtule. Vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse menetlusreeglitega saab tutvuda veebilehe aadressil www.tarbijakaitseamet.ee