VARASEMAD PRETENSIOONI ESITAMISE TINGIMUSED

Pretensiooni esitamise tingimused (kehtiv kuni 03.07.2023)

2. PRETENSIOONI ESITAMISE TINGIMUSED

2.1. Majandus- ja kutsetegevuses mittetegutseval füüsilisel isikul (edaspidi Tarbija) on õigus lepingutingimustele mittevastava toote puhul (toode on puudustega), esitada Aero Motors OÜ-le pretensioone 2 (kahe) aasta jooksul alates toote üleandmise päevast. Pretensioon tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 2 (kahe) kuu jooksul alates toote puuduse avastamisest. Puuduse avastamisel peab Tarbija kasutusele võtma mõistlikud abinõud toote säilitamiseks ja kaitsmiseks, sh mitte kasutama puudusega toodet, kui toote kasutamine halvendab veelgi toote seisukorda.

2.2. Juriidiliste isikute puhul lähtutakse tootjapoolsest garantiiajast. Aero Motors OÜ ei vastuta toote puuduse eest, kui oma majandus- või kutsetegevuses tegutsev Ostja ei teavitanud Aero Motors OÜ-d puudusest viivitamatult peale puuduse ilmnemist.

2.3. Lepingu rikkumisest tuleneva kaebuse võib Ostja esitada vabas vormis Aero Motors OÜ müügipunkti ostudokumendil toodud aadressil või e-posti aadressil [email protected] või helistades klienditeeninduse telefoninumbrile E-R 663 1060. Aero Motors OÜ vastab kaebusele kaebusega samas vormis ja teavitab Ostjat kaebuse võimalikust lahendusest 14 päeva jooksul.

2.4. Pretensioonide esitamise aluseks ja hilisemate probleemide lahendamiseks peab Ostja säilitama ostudokumendid (arve, leping jne), mis tõendavad, et toode on ostetud Aero Motors OÜe-poest. Ilma müüki tõendava dokumendita võib Aero Motors OÜ probleemi lahendamata jätta.

2.5. Aero Motors OÜ ei vastuta toote lepingutingimustele mittevastavuse eest, kui Ostja lepingu sõlmimisel toote lepingutingimustele mittevastavusest teadis või pidi teadma.

2.6. Kui toode ei vasta lepingutingimustele, võib Ostja nõuda Aero Motors OÜ-lt toote parandamist või asendamist, kui see on võimalik ja ei põhjustata Aero Motors OÜ-le sellega võrreldes teiste õiguskaitsevahendite kasutamisega ebamõistlikke kulusid või ebamugavusi, arvestades muu hulgas asja väärtust, lepingutingimustele mittevastavuse olulisust ning Ostja võimalust saada lepingutingimustele vastav toode oluliste ebamugavusteta mujalt. Aero Motors OÜ võib parandamise asemel asendada toote lepingutingimustele vastava tootega.

2.7. Aero Motors OÜ ei vastuta selliste puuduste eest, mis tekkisid:

2.7.1. Ostja süülise või hooletu tegevuse tagajärjel; 

2.7.2. toote mittesihipärase või mittenõuetekohase kasutamise tagajärjel; 

2.7.3. toote mittenõuetekohase hoiustamise tagajärjel;

2.7.4. toote loomulikul füüsilisel kulumisel tavapärase kasutamise korral;

2.7.5. toote loomulikul füüsilisel kulumisel ebatavaliselt lühikese kasutusperioodi jooksul, kui toodet on kulutatud tunduvalt suurema intensiivsusega, kui seda tavapäraselt Ostjalt võib mõistlikult eeldada;

2.7.6. toote mittenõuetekohase paigaldamise ja seadistamise tagajärjel juhul, kui Toode paigaldati töökojas, kus puudusid Toode paigaldamiseks sobivad töövahendid või kui Toode paigaldati sellise isiku poolt, kes ei omanud Toote paigaldamiseks piisavalt teadmisi või vastavat kvalifikatsiooni;

2.7.7. puuduliku hooldamise tagajärjel;

2.7.8. liiklusõnnetuse tagajärjel;

2.7.9. treeningutel, autovõistlustel, võidusõitudel, maastikualadel sõitmisel või muul sarnasel juhul;

2.7.10. toote kasutamisel tootja tehnilisest spetsifikatsioonist keerukamas keskkonnas (mh liigse tolmu, liiga kõrge- või madala temperatuuri või niiskuse, vähese või liigse määrdeaine tõttu);

2.7.11. toote ühendamisel sertifitseerimata diagnostikaseadmega;

2.7.12. sertifitseerimata kolmandate tootjate lisaseadmete või komponentide kasutamisel.

2.8. Aero Motors OÜ tugineb vastutuse kindlaks määramisel tootja volitatud esindaja poolt teostatavale ekspertiisile (diagnostikale). Kui ekspertiisi tulemusel selgub, et puudused on põhjustatud eelpool loetletud teguritest, kuid toote remontimine on võimalik, siis on Ostjal võimalus tellida tasuline remont.

2.9. Seadmele (Kaubale) teostatud ekspertiisi (diagnostika) eest tuleb tasuda ekspertiisi tasu kui Aero Motors OÜ ei ole vastutav seadmel ilmnenud puuduse kõrvaldamise eest ning seadme remontimine ei ole võimalik. Samuti tuleb Tarbijal tasuda ekspertiisi tasu kui seadmel ei tuvastata ekspertiisi (diagnostika) tulemusel puudust ning seade vastab tootja tehnilistele nõuetele.

2.9.1 Ekspertiisi tasu ei pea maksma eraklient esimese kuue kuu (enne 1. jaanuari 2022) ja 12 kuu (pärast 1. jaanuari 2022) jooksul alates Kauba üleandmisest.

2.9.2. Kui Tarbija esitab pretensiooni hiljem kui 6/12 kuud (kuni 2 aastat) peale Kauba kättesaamist või ei nõustu Aero Motors OÜ seisukohaga, tuleb tarbijal tõendada, et:

2.9.3. tegemist on puudusega (lepingutingimustele mittevastavusega);

2.9.4. puudus või selle põhjus eksisteeris seadme üleandmise hetkel;

2.9.5. Aero Motors OÜ on puuduse eest vastutav.

2.9.6. Kui Aero Motors OÜ on andnud seadmele müügigarantii, siis tagab Aero Motors OÜ puuduste kõrvaldamise kooskõlas müügigarantii tingimustes tooduga.

2.10. Aero Motors OÜ vastutus on igal juhul piiratud otsese varalise kahju hüvitamisega, Aero Motors OÜei vastuta mittevaralise kahju ja saamata jäänud tulu eest. Aero Motors OÜ poolt makstava hüvitise suurus ei saa ühelgi juhul ületada toote eest makstud summat.

2.11. Pretensioonide esitamise õigus ei laiene kahjudele, mis on tekkinud transpordil peale toote üleandmist Ostjale.

2.12. Toote puuduste lahendamisel lähtuvad Ostja ja Aero Motors OÜ pretensioonide esitamise tingimustest, mis on müügi tehingu lahutamatuks osaks ning on kättesaadavad Ostjale Aero Motors OÜ kodulehel.

2.13. Kui Aero Motors OÜ on keeldunud Tarbija nõuet rahuldamast või Tarbija ei ole nõus Aero Motors OÜ pakutud lahendusega, võib Tarbija esitada avalduse vaidluse lahendamiseks vaidluste kohtuvälise lahendamise üksusele, kelleks on Tarbijakaitseameti juures tegutsev tarbijavaidluste komisjon (Pronksi tn 12 Tallinn 10117, telefon 620 1707, [email protected]) või maakohtule. Vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse menetlusreeglitega saab tutvuda veebilehe aadressil www.tarbijakaitseamet.ee