Privaatsuspoliitika

1. Üldsätted

1.1. Käesolevad privaatsuspoliitika tingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega ning Andmekaitse Inspektsiooni juhistega.

1.2. Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid. Isikuandmeid kogub töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja Aero Motors OÜ, registrikood 12613009, aadress Pärnu mnt 139e/13, Tallinn 11317 (edaspidi andmetöötleja). Aero Motors OÜ on auto varuosade ning tarvikute müügiga tegelev ettevõtte.

1.3. Aero Motors OÜ jätab endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika tingimusi muuta tehes selle kättesaadavaks veebilehel aeromotors.ee.

1.4. Käesoleva privaatsuspoliitika tähenduses on andmesubjekt klient või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid andmetöötleja töötleb (edaspidi andmesubjekt). Klient privaatsuspoliitika tähenduses on igaüks, kes ostab andmetöötleja veebipoest kaupu või teenuseid.

1.5. Andmesubjekt nõustub andmetöötleja veebipoest tellimuse tegemisel käesoleva privaatsuspoliitika tingimustega.

1.6. Oma isikuandmete jagamisega annab andmesubjekt andmetöötlejale õiguse koguda, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida andmesubjekt otse või kaudselt veebilehel kaupu või teenuseid ostes andmetöötlejale jagab.

1.7. Andmetöötleja järgib õigusaktides sätestatud isikuandmete töötlemise põhimõtteid, muuhulgas töötleb andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt.

1.8. Andmetöötleja rakendab andmesubjekti isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.

1.9. Isikuandmed, mida andmetöötleja kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud elektrooniliselt, peamiselt veebilehe kaudu tellimuse esitamisel ja e-posti vahendusel, aga ka andmetöötleja juures kohapeal. Tellimuse esitamisel andmesubjekti poolt sisestatud andmesubjekti isikuandmed kantakse andmetöötleja andmebaasi ning neid kasutatakse müügilepingust tulenevate kohustuste täitmiseks.

1.10. Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.

1.11. Andmetöötleja ei vastuta andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.

2. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus

2.1. Andmetöötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 lõike 1 punktide a), b), c) ja f) alusel järgmiselt:

2.1.1. Punkt a) - andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;

2.1.2. Punkt b) - isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate toimingute teostamiseks vastavalt andmesubjekti enda taotlusele;

2.1.3. Punkt c) - isikuandmete töötlemine on vajalik andmetöötleja (vastutava töötleja) juriidilise kohustuse täitmiseks;

2.1.4. Punkt f) - isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused.

2.2. Isikuandmete allikaks ning nende töötlemise aluseks on kliendisuhte tekkimine veebipoes tellimuse registreerimisel. Isikuandmete töötlemine on lepingulise suhte tingimuseks. Andmetöötlejale isikuandmeid esitamata ei ole võimalik veebipoest kaupu ja teenuseid osta ja lepingut sõlmida.

3. Isikuandmete töötlemine

3.1. Andmetöötleja töötleb järgnevaid andmesubjekti isikuandmeid:

3.1.1. ees- ja perekonnanimi;

3.1.2. telefoninumber;

3.1.3. e-posti aadress;

3.1.4. kohaletoimetamise ja arve aadress;

3.1.5. makseviis;

3.1.6. ostuajalugu;

3.1.7. pangakonto number;

3.1.8. kõnede salvestus (klienditoe telefonile helistades);

3.2. Andmetöötleja ei näe ega töötle andmesubjekti pangakaardi andmeid. Veebipoes ostutehingu tegemiseks suunatakse klient järgmis(t)e teenusepakkuja(te) turvalisesse keskkonda:

3.2.1. PayPal;

3.2.2. Everypay;

3.2.3. Kevin.

3.2.4. LHV Finance.

3.3. Maksmise hetkel toimub kliendi kaardiandmete sisestus kliendi poolt vastava teenusepakkuja andmebaasi ning andmeid säilitatakse vastava teenusepakkuja poolt.

3.4. Andmetöötleja ei vastuta nimetatud teenusepakkuja poolt andmesubjekti andmete töötlemise eest.

4. Isikuandmete töötlemise eesmärk

4.1. Isikuandmeid töödeldakse järgmistel eesmärkidel:

4.1.1. Ees- ja perekonnanime, telefoniumbrit, e-posti aadressi, kohaletoimetamise aadressi kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja täitmiseks ning kauba kohaletoimetamiseks;

4.1.2. Ostuajaloo andmeid, sh kliendi isikuandmeid (tellimuse number, ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi e-post, telefoninumber, nimi) kasutatakse ostetud kaupade ja teenustest ülevaate saamiseks, reklamatsioonide lahendamisel ja garantiikohustuse täitmisel ning kaupade ja teenuste osutamisel seonduvate mistahes muude küsimuste lahendamisel (klienditugi);

4.1.3. Makseviisi andmeid, sh pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks;

4.1.4. Klienditoe kõnede salvestusi kasutatakse andmesubjektide tahteavalduste tõendamiseks vaidluste lahendamise eesmärgil ja parema kvaliteediga teeninduse tagamiseks ning arendamiseks.

5. Isikuandmete säilitamine

5.1. Isikuandmeid hoitakse andmetöötleja andmebaasis, mis asuvad Hetzner Online GmbH ja Zone Media OÜ serverites, mis omakorda asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil.

5.2. Andmetöötleja säilitab andmesubjektide andmeid ennekõike sõltuvalt töötlemise eesmärgist ja vastavalt õigusaktides andmetöötlejale ettenähtud tähtajani.

5.3. Veebipoes ostu sooritamisel nii kliendikontota kui ka kliendikontoga säilitatakse ostuajalugu, sh isikuandmeid seitse aastat.

5.4. Mitteaktiivset kliendikontot säilitatakse kolm aastat ja pärast seda kliendikonto suletakse.

5.5. Veebipoe kliendikonto sulgemisel isikuandmed kustutatakse, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.

5.6. Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

5.7. Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

6. Isikuandmete jagamine ja avaldamine

6.1. Andmetöötlejal on õigus klientide isikuandmeid jagada kolmandate isikutega, kelleks on näiteks veebipoe klienditugi, volitatud andmetöötlejad, raamatupidajad, transpordi- ja kullerettevõtted, kaupade tootjad, ülekandeteenuseid pakkuvad ettevõtted.

6.2. Andmetöötleja kohustub mitte edastama klientide isikuandmeid kõrvalistele kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul kui isikuandmete edastamise kohustus tuleneb seadusest.

6.3. Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

6.4. Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

7. Isikuandmete edastamine kolmandatesse riikidesse

7.1. Andmetöötleja ei edasta tavapäraselt isikuandmeid kolmandatesse riikidesse.

7.2. Juhul, kui selline vajaduse tekib, edastab andmetöötleja isikuandmeid kolmandale isikule ja/või kolmandasse riiki, ainult seaduse, lepingu, nõusoleku või õigustatud huviga määratud eesmärgil ja ulatuses järgides kõiki andmekaitset reguleerivaid õigusakte. Kui andmetöötlejal tekib vajaduse edastada isikuandmeid väljapoole Euroopa Liitu või nendega võrdsustatud territooriumitele, on isikuandmete kaitse määruse artikli 45 kohaselt vajadus garanteerida isikuandmete kaitse võrdväärne tase väljapool ELi piire vähemalt samal tasemel, kui see on ELi piires. Juhul, kui sihtriigi territooriumil ei ole meile teadaolevalt isikuandmete kaitse tase võrdväärne ELi territooriumil kehtiva tasemega, siis me teavitama Teid vastavast asjaolust kirjalikult e-posti teel ning Teil on võimalik anda oma andmete edastamiseks või edastamise keelamiseks vastav kinnitus.

8. Andmetöötleja veebilehe aeromotors.ee külastamine

8.1. Andmetöötleja veebilehel aeromotors.ee kasutatakse küpsiseid. Küpsis on väike tekstikujuline andmeplokk andmesubjekti veebilehitsejas, mille veebileht saadab andmesubjekti seadmes olevasse küpsiste faili.

8.2. Andmetöötleja kasutab järgmisi küpsiseid:

8.2.1. Vajalikud küpsised, sh funktsionaalsed - küpsised on vajalikud, et veebilehe kasutaja saaks sirvida veebilhete ja kasutada selle funktsioone.

8.2.2. Analüütilised ja statistilised küpsiseid - vajalikud eelkõige veebilehe külastatuse parema kasutajakogemuse pakkumiseks, veebilehel toimimise paremaks tagamiseks ning arendamiseks ning veebilehe erinevate lehtede külastatavuse statistika järgimiseks.

8.3. Andmesubjekt saab alati ise otsustada, kas lubada küpsiseid veebilehitsejas või mitte. Kui andmesubjekt küpsiseid ei soovi, on andmesubjektil võimalik seadistada oma veebilehitseja nii, et see keelab automaatselt küpsised ära või teatab iga kord, kui veebileht palub luba küpsise lisamiseks. Vajalike seadustuste tegemiseks tuleb vaadata üle oma seadme veebilehitseja abifunktsioon.

8.4. Kui andmesubjekt ei soovi küpsiste salvestamist oma seadmesse, siis saab need blokeerida oma veebilehitseja sätetes.

8.5. Juhime tähelepanu, et andmetöötleja veebilehe külastamine on võimalik ka küpsiste kasutamist keelates, kuid võib siiski juhtuda, et teatud teenused või saidi teatud osad ei tööta ootuspäraselt. Küpsistest keeldumine võib piirata veebilehe kasutamisvõimalusi.

8.6. Samuti tuleb tähele panna, et veebileht sisaldab ka linke teistele veebilehtedele ning andmetöötleja ei vastuta andmete jagamise eest teistel veebilehtedel ega teiste veebilehtede privaatsuspoliitika eest.

9. Videojälgimine

9.1. Külastades andmetöötlejat tema aadressil palume arvestada sellega, et andmetöötleja territooriumil ja hoonetes kasutatakse ööpäevaringselt töötavat videovalve jälgimisseadmestikku (turvakaameraid).

9.2. Turvakaameraid kasutatakse andmetöötleja vara kaitse eesmärgil ning vajadusel klientide kaebuste lahendamise eesmärgil, sh ka klienditehingutega seotud pretensioonide või kahluste korral.

9.3. Turvakaamera salvestusi säilitatakse keskmiselt 2 kuud ning mitte kauem kui 6 kuud.

9.4. Salvestisi võidakse säilitada kauem, kui enne salvestiste kustutamist on algatatud menetlus või ilmne vajadus algatada menetlus toimepandud õigusrikkumise või muu intsidendi uurimiseks, millega seoses on vajalik salvestise säilitamine pikema säilitamisperioodi jooksul. Sellisel juhul säilitatakse asjakohaseid andmeid menetluse lõppemiseni.

9.5. Videovalve kasutamisest andmetöötleja territooriumil ja ruumides teavitab vastavasisuline silt.

9.6. Andmetöötlejal on õigus kogutud andmeid edastada õiguskaitseasutustele, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustele.

9.7. Andmetöötleja edastab videojälgimissüsteemi salvestisi ainult õigusrikkumise menetluses õigusrikkumist seaduse kohaselt menetleva asutuse nõudmisel ja salvestiste olemasolu korral.

10. Klienditoe telefonikõnede salvestamine

10.1. Andmetöötleja salvestab klienditoetelefonile saabuvad kõned. Kõnede salvestamine toimub andmesubjekti nõusoleku alusel, st andmesubjekti teavitatakse kõne salvestamisest enne kõne algust ja andmesubjektil on võimalik igal ajal kõnest loobuda ning pöörduda andmetöötleja poole e-posti teel aadressil [email protected].

10.2. Andmetöötleja töötleb kõnede salvestusi andmesubjektide tahteavalduste tõendamiseks vaidluste lahendamise eesmärgil ja sellest tulenevalt parema kvaliteediga klienditoe tagamiseks ning arendamiseks.

10.3. Andmetöötleja klienditoe kõnede salvestusi säilitatakse 30 kalendripäev.

11. Andmesubjekti õigused

11.1. Andmesubjektil on õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta. Andmesubjektil on õigus tutvuda oma isikuandmetega, mida andmetöötleja tema kohta omab ja töötleb. Kliendikontot omavad kliendid saavad isikuandmetega tutvuda veebipoe kasutajaprofiilis, registreerimata kliendid saavad isikuandmetega seotud päringu esitada klienditoe vahendusel esitades vastavasisulise päringu e-posti teel [email protected].

11.2. Enda isikuandmete pärimisel on andmetöötlejal õigus eelnevalt veenduda Teie isiku isikusamasuses.

11.3. Andmesubjektil on õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.

11.4. Kui andmetöötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku alusel, siis on andmesubjektil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta.

11.5. Andmesubjektil on õigus isikuandmete kustutamisele. Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel ([email protected]). Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi. Vastuses taotlusele tuuakse vajadusel välja ka need isikuandmed, mida ei ole võimalik kustutada seadusest tuleneva säilitamiskohustuse tõttu.

11.6. Kui andmesubjekt leiab, et tema andmete osas on toimunud isikuandmete töötlemise rikkumine või, et andmetöötleja on isikuandmete töötlemisel rikkunud tema õigusi, on tal igal ajal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

11.7. Kui andmesubjekti  alaline elukoht on mõnes muus EL liikmesriigis, leiate vastava asutuse kontaktinfo Euroopa Andmekaitsenõukogu (EDPB) veebilehelt (https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en#member-ee.).